h

Gemeentelijke herindeling

8 juli 2017

Gemeentelijke herindeling

In de gemeenteraad van 29 juni en 13 juli is de gemeentelijke herindeling besproken.

In de vergadering van 29 juni is besloten aan Gedeputeerde Staten te melden dat we meer tijd nodig hebben. Er is meegedeeld dat we medio november met een besluit komen.
Gedeputeerde Staten heeft in reactie hierop laten weten dat zij vasthouden aan 1 juli en daarom de regie overnemen.

Naar aanleiding daarvan is er op 17 juli een extra raadsvergadering gehouden. In deze raadsvergadering is een mede door de SP ingediende motie aangenomen die aangeeft dat Nuenen bezwaar aantekent tegen de brief van de Provincie en dat we zullen onderzoeken of het zinvol is om ook bezwaar aan te tekenen bij de minister van Binnenlandse Zaken en vernietiging bij de Kroon aan te vragen.

Waarom duurt het zo lang?
Het onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking of fusie heeft door de voorbereidingscommissie en de gemeenteraad in een drietrapsraket plaatsgevonden

stap 1. De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeenteraad eerst onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking of fusie.

stap 2. Dit werd gevolgd door het besluit dat we de mogelijkheid fusie/herindeling voorrang zullen geven. In stap 2 zijn gesprekken gevoerd met vijf gemeenten die wellicht in aanmerking komen voor fusie met Nuenen. Ook is er een profiel van de gemeente Nuenen opgesteld dat aan de mogelijke fusiepartners is voorgelegd. Het is namelijk belangrijk dat je met alle mogelijke partners hetzelfde bespreekt.

stap 3. Inmiddels zitten we in fase drie waarbij gesprekken met Eindhoven en Son & Breugel worden gevoerd. Deze fase is nog niet afgerond en gaat in de vakantie gewoon door.

Regie door de Provincie?
De provincie heeft in eerste instantie laten weten dat zij de regie overnemen. Op 18 augustus willen zij gesprekken plannen met de drie gemeenten. Dan start ook de z.g. Arhi-procedure die van toepassing is bij gemeentelijke herindeling.
Dat betekent dat er vanaf 18 augustus een periode van 6 maanden gaat lopen waarna een besluit genomen wordt. (Dat is dus jan/feb) Dan is er een periode van acht weken waarin beroep mag worden aangetekend of zienswijzen mogen worden ingediend.  We zijn dan dus inmiddels in april (na de verkiezingen aanbeland)

Het is dus begrijpelijk dat de gemeenteraad bijna unaniem de bovengenoemde motie goedkeurde. (Alleen D66 steunde hun eigen gedeputeerde, Annemarie Spierings.)

Problemen?
Dan is er nog dit: als reden voor het ingrijpen zegt GS dat de problemen die in Nuenen gelden alleen door fusie op te lossen zijn. Hierbij baseren zij zich niet op de actuele situatie maar op het onderzoek van de cie Demmers dat in 2015 is afgerond (en dus gebaseerd is op feiten die nog verder in het verleden spelen.)

De problemen die speelden zijn: financiële situatie, Kafi, bestuurlijk onvermogen.

  • Welnu: sinds drie draait de gemeente Nuenen financieel gezien positief. (Het afgelopen jaar zaten we 5 milj. In de plus)
  • Het Kafi-onderzoek heeft niet tot vervolging geleid omdat onrechtmatigheid niet juridisch was aan te tonen.
  • Dan rest dus nog het bestuurlijk onvermogen. Daarover wordt door de accountant gezegd dat het de afgelopen jaren sterk is verbeterd maar dat Nuenen kwetsbaar is doordat het een klein ambtenarenapparaat heeft. Als één ambtenaar voor langere tijd ziek is, wordt soms een heel beleidsterrein niet ingevuld.

Kortom, de gemeenteraad is van mening dat het overnemen van de regie door GS gebaseerd is op onjuiste argumenten en dat het juist vertragend werkt.

Het bovenstaande laat overigens niet los dat het nu eindelijk weleens tijd wordt dat er een besluit genomen wordt. Het heeft immers al lang genoeg geduurd.

Bas Smouter

--------------------------

Let op: in het ledenoverleg van oktober bepaalt de afdeling Nuenen haar defintieve standpunt betreffende de herindeling.

Zie ook:

Reacties

over samenvoegen of herindelen of zelfstandig gaat 't al weet ik hoe lang Nuenen zolang getreuzeld tot Geldrop bij Mierlo was en Lieshout Laarbeek was nu wil Son en Breugel weer niet , goed te begrijpen dus gewoon bij Eindhoven wat 't over 30 jaar toch voor de meeste rand gemeentes wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier