h

Meer asfalt is oud denken, Brainport onwaardig.

27 augustus 2013

Meer asfalt is oud denken, Brainport onwaardig.

Actiecomité 'Nederwetten zegt nee'  maakte op 27  aug gebruik van de mogelijkheid tot inspraak in de cie Ruimte. Onderstaand de volledige tekst.

 

Nuenen, augustus 2013

Betreft: de Noordoostcorridor

Geachte leden van de Raad,

Binnenkort zal de Stuurgroep Brainport Oost een definitief besluit nemen over het voorkeurstracé voor de Noordoostcorridor. Uw portefeuillehouder is lid van deze Stuurgroep. In uw raadscommissie Ruimte van 27 augustus aanstaande is de besluitvorming over het voorkeurstracé geagendeerd.

 

Wij vragen u om uw portefeuillehouder in de Stuurgroep aan te laten geven dat:

 1. de gemeente Nuenen van mening is dat de Oost-West verbinding niet noodzakelijk is en geen oplossing biedt voor de vermeende problemen; er moeten alternatieve oplossingen worden gezocht die slimmer zijn, goedkoper en minder belastend;
 2. als de Oost-West verbinding niet kan worden geschrapt, de T-structuur gefaseerd uit te voeren: eerst de N279 en vervolgens verdere besluitvorming te baseren op de gebleken effecten;
 3. mocht uiteindelijk toch gekozen worden voor een Oost-West verbinding, deze dan uit te voeren met een tunnelpassage van het Dommeldal, zoals bestuurlijk in 2007 is afgesproken.

 

 

Waarom is de Oost-West verbinding niet noodzakelijk?

De provincie heeft afgelopen jaar nieuwe verkeerskundige berekeningen laten uitvoeren met het verkeersmodel SRE3.0. De resultaten zijn in juni gepresenteerd in bijeenkomsten van de Klankbordgroep Noordoostcorridor. De resultaten geven naar onze mening eens te meer aan, dat de noodzaak van de Oost-West verbinding ter discussie gesteld moet worden. De overwegingen om af te stappen van de Oost-West verbinding worden alleen maar talrijker:

 • de verkeerprognoses blijken te zijn gemaakt met achterhaalde uitgangspunten, ook in de berekeningen met het nieuwe verkeersmodel SRE3.0. Er is uitgegaan van een te optimistische economische groei, er is geen rekening gehouden met wijzigingen in demografische opbouw, er is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als locatieongebonden werken etc.;
 • de beoogde doelen worden niet of slechts zeer beperkt bereikt (meer verkeer in het Rijk van Dommel en Aa, veel meer verkeer langs bebouwde kom van Helmond, slechts een beperkte reductie van het verkeer op de N270);
 • de Noordoostcorridor trekt veel bovenregionaal verkeer aan;
 • de kosten voor de Noordoostcorridor zijn zeer hoog en zullen verder oplopen;
 • de business-case is nu nog steeds niet rond en zal slechts met zeer veel moeite sluitend worden gemaakt, wat verder ten koste zal gaan van mitigerende maatregelen en de groene ontwikkeling van het Rijk van Dommel en Aa;
 • aanleg van de weg gaat ten koste van belangrijke natuurwaarden;
 • het nu nog aantrekkelijke middengebied wordt zwaar belast tot vernietigd (bij de zuidelijke variant);
 • ook kenniswerkers zoeken groen en ruimte en gaan niet voor een paar minuten reiswinst.

 

Last but not least geeft ook de second opinion, die in opdracht van de minister is opgesteld, aan dat de door de provincie opgestelde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse een veel te rooskleurig beeld geeft. De maatschappelijke kosten van de Noordoostcorridor zijn volgens deze second opinion zelfs negatief.

 

Wat als het schrappen van de Oost-West verbinding nu niet haalbaar blijkt?

Door velen wordt de keuze voor een Oost-West verbinding al als een bestuurlijk feit beschouwd. Zo weigert de provincie op grond van eerdere bestuurlijke besluitvorming een variant door te rekenen zonder de Oost-West verbinding. Het lijkt ons echter ondenkbaar dat keuzes uit 2007 niet kunnen worden heroverwogen. De afgelopen jaren zijn immers getekend door sterk tegenvallende economische ontwikkelingen, door het besef van een veranderende demografische opbouw, maar ook door positieve technologische ontwikkelingen. Het lijkt ons evident dat zorgvuldig bestuur daar rekening mee houdt. Mocht echter toch blijken dat de Stuurgroep Brainport Oost vast blijft houden aan de Oost-West verbinding, dan vragen wij u te pleiten voor fasering. Als we immers met elkaar besluiten tot een infrastructurele maatregel  met een onherstelbare impact als de Oost-West verbinding, laten we die dan pas uitvoeren als na de opwaardering van de N279 de praktijk laat zien dat dat nodig is. Door een eventuele aanleg naar achteren te plaatsen ontstaat ook ruimte om financiering te vinden voor een minder belastende variant.

 

Als argument tegen fasering wordt ingebracht dat het Rijk dan zijn toezegging in zal trekken, die is immers gedaan op basis van een T-structuur. Dat was echter indertijd ook het enige voorstel dat de regio deed. Wij begrijpen niet waarom met het Rijk niet overlegd kan worden over fasering.

 

En wat als fasering niet haalbaar blijkt?

Als de aanleg van een Oost-West verbinding de komende jaren onvermijdelijk is, dan moet een variant worden gekozen die de huidige kernwaarde van het gebied, rust en bijzondere natuur, zo veel mogelijk intact laat.

 

De huidige voorkeursvariant gaat uit van een 1100 m lange brug over het Dommeldal. Dit is volledig in strijd met eerder gemaakte bestuurlijke afspraken uit het bereikbaarheidsprogramma 2007 en geeft veel visuele- en geluidshinder. Wij zijn van mening dat vastgehouden moet worden aan ondertunneling van het Dommeldal. De negatieve effecten van een tunnel op de grondwaterhuishouding, zijn naar onze mening beperkt en niet van dien aard dat zij doorslaggevend zouden zijn. Om de Stad van Gerwen zo veel mogelijk te ontzien, ligt het voor de hand de tunnel te combineren met het tracé noord van het kanaal.

 

Ten slotte

Een veel gehoord argument voor de Noordoostcorridor is het ontlasten van het Middengebied. Dat is begrijpelijk voor zover je kijkt naar het verkeer rondom Beek en Donk en daar vandaan naar Nuenen. Daar neemt het verkeer inderdaad af. Voor de N270 is dit argument echter nauwelijks valide en in totaal neemt het verkeer door de Oost-West verbinding natuurlijk alleen maar toe.

Er zijn echter ook andere kleinschalige oplossingen voor het verkeer rondom Beek en Donk en naar Nuenen. Oplossingen met veel minder negatieve gevolgen en waarvoor veel minder geld nodig is.

 

Wij realiseren ons dat al vele jaren over de Oost-West verbinding wordt gesproken. Dat doet velen verzuchten “het moet er nu maar eens van komen…...”. Het feit dat al lang gesproken wordt over een slechte oplossing mag toch echter geen reden zijn om nu dan maar eens “door te pakken” en daarmee een prachtig gebied voor eens en altijd verloren te laten gaan.

 

Als er in de toekomst al een bereikbaarheidsprobleem zou bestaan, dan kan dit ook op een andere manier opgelost worden. Een vermeend probleem oplossen met meer asfalt is oud denken, Brainport onwaardig. Laten we het dan zoeken in innovatieve oplossingen met gebruik van hoogwaardige technologie. Oplossingen waar Brainport trots op kan zijn!

 

Namens het comité “Nederwetten zegt Nee”,

 

Henri Schouten

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier